Aug 18, 2013
屬靈爭戰──認識罪惡
本週信息:尋求神系列4 屬靈爭戰──認識罪惡 本週經文:創世記6:1-8
 1. 罪惡的________ v1-3
 2. 順從________ v1-2
 3. 順從________ v3
  1. 罪惡的________ v4-6
  2. 影響________ v4
  3. 影響________ v5
  4. 影響________ v6
   1. 兩種結果 v7-8
   2. 帶來________ v7
   3. 帶來________ v8
WatchNotesDownloadDateTitle
 • Aug 18, 2013屬靈爭戰──認識罪惡
  Aug 18, 2013
  屬靈爭戰──認識罪惡
  本週信息:尋求神系列4 屬靈爭戰──認識罪惡 本週經文:創世記6:1-8
  1. 罪惡的________ v1-3
  2. 順從________ v1-2
  3. 順從________ v3
   1. 罪惡的________ v4-6
   2. 影響________ v4
   3. 影響________ v5
   4. 影響________ v6
    1. 兩種結果 v7-8
    2. 帶來________ v7
    3. 帶來________ v8
 • Aug 4, 2013屬靈爭戰──認識爭競
  Aug 4, 2013
  屬靈爭戰──認識爭競
  本週信息:尋求神系列二  屬靈爭戰──認識爭競 本週經文:創世記4:1-16
  1. 爭競的________ v3-5a
  2. 看重________ v3-4a
  3. 看重________ v4b-5
   1. 爭競的________ v6-9
   2. 引發________ v6-7
   3. 引發________ v8-9
    1. 爭競的________ v9-16
    2. 帶來________ v10-12
    3. 帶來________ v13-14
    4. 帶來________ v15-16
 • Jul 28, 2013新生命新思維
  Jul 28, 2013
  新生命新思維
  本週信息: 新生命新思維 / 余萃平 牧師 本週經文:路加福音6:1-11
 • Jul 21, 2013屬靈爭戰──認識挑撥
  Jul 21, 2013
  屬靈爭戰──認識挑撥
  本週信息:尋求神系列1 屬靈爭戰──認識挑撥 本週經文:創世記3:1-13
  1. 挑撥的________ v1-3
  2. 使人________ v1a
  3. 使人________ v1b
  4. 使人________ v2-3
   1. 挑撥的________ v4-6
   2. 產生________ v4
   3. 產生________ v5
   4. 產生________ v6
    1. 挑撥的________ v7-13
    2. 使人________ v7
    3. 使人________ v8-10
    4. 使人________ v11-13
 • Jul 14, 2013成為一個寬容的基督徒
  Jul 14, 2013
  成為一個寬容的基督徒
  本週信息:成為寬容的基督徒 本週經文:腓利門書8-22
  1. 寬容的________ v8-12
  2. 合宜________ v8-10
  3. 與人________ v11-12
   1. 寬容的________ v13-17
   2. 出於________ v13-14
   3. ________________ v15-17
    1. 寬容的________ v18-22
    2. 充滿________ v18-19
    3. 充滿________ v20-22
 • Jul 7, 2013成為見證的基督徒
  Jul 7, 2013
  成為見證的基督徒
  本週信息:使徒行傳26---成為見證的基督徒 本週經文:使徒行傳23:1-11
  1. 見證________ v1-5
  2. 表裡________ v1-3
  3. 忠於________ v4-5
   1. 見證________ v6-9
   2. 見證________ v6
   3. 見證________ v7-9
    1. 見證________ v10-11
    2. 得到________ v10
    3. 得到________ v11
 • Jun 30, 2013成為忠心的基督徒
  Jun 30, 2013
  成為忠心的基督徒
  本週信息:成為忠心的基督徒 本週經文:使徒行傳20:28-35
  1. 忠心的________ v28
  2. 忠於________ v28a
  3. 忠於________ v28b
   1. 忠心的________ v29-30
   2. ________的攻擊 v29
   3. ________的分裂 v30
    1. 忠心的________ v31-32
     1. ________ v31a
     2. ________ v31b
     3. ________ v32
  4. 忠心的________ v33-35
  5. 輕看________ v33
  6. 彼此________ v34
 • Jun 23, 2013成為服侍的基督徒
  Jun 23, 2013
  成為服侍的基督徒
 • Jun 16, 2013守住你的紅豆田
  Jun 16, 2013
  守住你的紅豆田
  本週信息:守住你的紅豆田 本週經文:撒母耳記下23:8-23
  1. 負________ v8-12
  2. ________權柄 v8
  3. ________到底 v9-10
  4. ________崗位 v11-12
   1. 要________ v13-17
   2. 要________ v13-14
   3. 愛________ v15-16a
   4. 有________ v16b-17
    1. ________你的紅豆田 v18-23
    2. 輕看________ v18-19
    3. 忠心________ v20-23
    4. 不計________
 • Jun 9, 2013主日為什麼要聚會
  Jun 9, 2013
  主日為什麼要聚會
  本週信息:使徒行傳二十三---主日為什麼要聚會   本週經文:使徒行傳20:7-12
  1. 聚會的________ v7-8
  2. 一同________ v7a
  3. 一同________ v7b
  4. 一同________ v8
   1. 聚會的________ v9
   2. ________的軟弱 v9a
   3. ________的軟弱 v9b
    1. 聚會的________ v9c-12
    2. 得著________ v9c-v10
    3. 得著________ v11